دیوارنگاره ستارخان
         
زبان : فارسی
    

دیوارنگاره ستارخان سردار ملی

شیراز